Již nikoho nepřekvapí, že jednání opětovně zahájil starosta města Jiří Slavík, které jako již tradičně nejdříve přivítal všechny přítomné zastupitelky a zastupitele a veřejnost a informoval o programu zasedání. Na jednání bylo přítomno 14 členů zastupitelstva. Omluveni byli Mgr. Jiří Čáp, Jana Zelenková, Bohumil Spálenka st., Martin Rataj a Jana Pavlisová.  Program zasedání byl na základě jednomyslného hlasování rozšířen o dva body zastupitele Martina France týkající se výstavby domů v lokalitě U Vodojemu a využití prostoru „Bývalého Compagu“. Zápis z minulého zasedání byl řádně podepsán a ověřen. Za ověřovatele byl stanoven Ing. Viktor Červ a Jan Žaloudek. Kontrolu plnění usnesení přednesla tajemnice MěÚ Votice Mgr. Jaroslava Ptáčková. V průběhu přednesu kontroly plnění usnesení předala paní tajemnice slovo zastupitele Martinu Francovi ve věci plnění usnesení, kterým ho zastupitelstvo města pověřilo jednat o výstavbě protihlukových stěn.

Podle pana Martina France nebyly nikde podány žádné oficiální dokumenty. V této věci dále pan Franc absolvoval online schůzku s ředitelkou p. Chalupovou z ŘSD, kdy se dozvěděl informace o hlukové studii, která ale není relevantní, protože se jedná o teoretické výpočty. Kvůli epidemii COVID-19 není možné získat objektivní data, protože je provoz výrazně slabší. Jediným řešením je tak provedení měření, které bylo již zastupitelstvem města dvakrát odsouhlaseno, ale z důvodu slabého provozu nemohlo být realizováno pro neobjektivitu. Dále je podle Martina France nutné podat podnět buď Krajské hygienické stanici, Ministerstvu dopravy nebo Odboru dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje. Podle Martina France též ŘSD připouští možnost, že by pozemky poskytlo městu Votice, které by si mohlo protihlukovou stěnu postavit samo a hledat na ni prostředky, třeba formou dotace, půjčky.... Dále v této věci jednal s náměstkem hejtmanky p. Kupkou. Vesměs všude ale říkají, ať si město Votice zaplatí studii měření, ať je relevantní podklad.  

K informacím od pana Martina France vystoupil starosta města Jiří Slavík, který přečetl  dopis z Krajské hygienické stanice, ze kterého jasně vyplývá, že měřit ve stávajících podmínkách sníženého provozu není účelné, a hlavně ani pro ŘSD uznatelné. Platné usnesení zastupitelstva města tak není možné nyní plnit. Město by slovy starosty jen vyhazovalo peníze z okna. Již proběhlé neoficiální, leč akreditované, měření, které bylo realizováno v době přepravní špičky v pondělí překročení hlukových limitů neprokázalo. Akreditované a uznatelné měření ale není možné realizovat tímto způsobem.


Po kontrole plnění usnesení se obvykle pokračuje majetkovými změnami, nejinak tomu bylo i tentokrát a tyto změny opět představila referentka Jitka Maršíčková. První majetkovou změnou byla žádost o prodej pozemku v KÚ Beztahov, který chce od města Votice koupit společnost Zapa Beton. Do diskuze se zapojila zastupitelka PaedDr. Ivana Dobešová, kterou zajímal případný další postup v případě, že by město Votice prodej neschválilo, konkrétně výše případného nájemného, které bude město Votice za pozemek požadovat. Zastupitelstvo v hlasování jednomyslně prodej pozemku odmítlo. Další majetkovou změnou byl převod nemovité věci v KÚ Votice. Jednalo se o bezúplatný převod pozemku u biokoupaliště městu Votice od Státního pozemkového úřad. Do diskuze se zapojila PaedDr. Ivana Dobešová s podnětem o zpřesnění podkladů pro zastupitele, protože podle jejího názoru nebylo z materiálu zjevné, kdo koho vlastně žádá o převod pozemku a aby to pochopil i laik. K tomuto bodu proběhla intenzivní diskuze. Převod pozemku městu Votice byl schválen jednomyslně.  
Dalším bodem zasedání byla intenzifikace čistírny odpadních vod, o které přednesl informace místostarosta města Jan Kučera. K samotné čistírně bylo nutné schválit přijetí zápůjčky OPŽP ve výši 12 678 796, 46 Kč městu Votice na 10 let s úrokem 0,45 %. Zastupitelstvo města přijalo zápůjčku OPŽP usnesením, pro které hlasovalo 12 zastupitelů, zdržela se PaedDr. Ivana Dobešová a Martin Franc.


Rozpočtové změny přednesla rozpočtářka města Naděžda Němcová. Rozpočtové změny byly přijaty jednomyslně.
Posledním velkým bodem byl bod různé. V první části přednesla tajemnice MěÚ Votice Mgr. Jaroslava Ptáčková informace o nouzovém stavu a chodu úřadu za jeho platnosti. Podrobnosti k tomuto bodu se můžete dozvědět ze samostatného rozhovoru s tajemnicí MěÚ Votice v tomto čísle Votických novin.
Následně se dostalo na bod výstavba v lokalitě U Vodojemu, kdy se zastupitel Martin Franc dotázal, co bude město Votice činit proto, aby se v této lokalitě mohla rozrůstat zástavba. Starosta města informoval o tom, že město v této lokalitě již pozemky vlastnilo a později k nim další dokoupilo. Za dotační prostředky se podařilo získat materiál variantních řešení zástavby v této lokalitě. V této lokalitě podle studie mohou být jak domy rodinné, tak bytové domy menších hmot a menší výšky. Dále byly předneseny informace o přípravě posílení zokruhování vodovodu přes tuto lokalitu, aby v případě havárie v ulici Táborská nedošlo k úplném odstřižení města od vody. Co se týče komunikačního propojení je navržena komunikace jako protažení ulice Závětří do ulice Klášterní. Bez těchto dvou klíčových věcí není podle starosty města řešení parcelace na místě. Za stávající finanční situace města a priorit je podle starosty města taková nová výstavba možná jedině za dotační prostředky, jelikož se město musí starat i o stávající uliční síť a její rekonstrukci. Z následné diskuze vyplynulo, že by nová komunikace v této lokalitě mohla město přijít na částku cca 20-35 milionů korun dle různých odhadů diskutujících. Zastupitel Martin Franc se následně dotázal na možnost vstupu soukromého investora, který by mohl tyto investice zrealizovat sám. Do diskuze se zapojil ještě Bc. David Špinar a Ing. Viktor Červ.


Posledním bodem zasedání byla rekultivace a využití areálu bývalého Compagu v centru města. Tento bod opět otevřel Martin Franc přednesením základních informací o lokalitě a dotázal se starosty města, jaké má město Votice zde plány na další využití těchto již cca 6 let uvolněných pozemků. Areál bývalého Compagu je dnes pronajímán soukromé osobě a areál čeká na vhodnou příležitost pro investici. Podle Bc. Davida Špinara se jedná o zcela strategický pozemek v centru města v sousedství školy, který může být využit třeba i jako záloha pro vlastní technické služby, popřípadě o jiné využití ve veřejném zájmu. Starosta města k tomu dodal, že co se týče využití pro školu je nyní nejdůležitější nástavba nad školou pro družinu, modernizace multifunkčního hřiště a připravovaná etapovitá rekonstrukce učeben v budově školy v Pražské ulici. Zde probíhá nyní dopracování projektové dokumentace o zkušenosti nabyté z výstavby odborných učeben. K prioritám školy promluvil ještě místostarosta Jan Kučera který zmínil zastaralé vybavení školní jídelny, které pamatuje ještě dobu minulého režimu. Jen modernizace vybavení školní jídelny je narozpočtována na 10 milionů korun.  Podle Jana Kučery by na areál Compagu mělo případně dojít až po těchto investicích do samotné školy, které mají podle něj mnohem vyšší prioritu.


V diskuzi starosta informoval o tom, že audit hospodaření neshledal žádné chyby a samotným auditem bude podrobně řešen na příštím zasedání zastupitelstva. Dále byly předneseny informace o plnění plánovaných příjmů rozpočtu, kdy daňové příjmy byly pro letošní rok odhadnuty o 10% menší než v roce 2020 a zatím to vypadá, že se město do těchto 10% vejde. Martin Franc se optal starosty města na problematiku parkoviště P+R v Olbramovicích a ve Voticích. V této věci byly předány informace o schůzce ve Voticích za přítomnosti radního pro veřejnou dopravu Ing. Petra Boreckého a zástupců Olbramovic a předsedy Mikroregionu Voticko.  Středočeský kraj se zavázal převzít od Olbramovic pozemek pro výstavbu tohoto záchytného parkoviště. Zároveň bylo městu Votice jasně deklarováno, že má v přípravách na svůj vlastní dopravní terminál na vlakovém nádraží pokračovat a kraj ho podpoří. Poslední dotaz zastupitele Martina France směřoval na prodejnu na Srbickém vrchu. Do diskuze se zapojila PaedDr. Ivana Dobešová, kterou zajímaly informace o neschváleném odpuštění nájemného nájemníka 1. patra v této budově na Srbickém vrchu. Starosta města odpověděl v tom smyslu, že město Votice odpouštělo nájemné za nebytové prostory v roce 2020 celkem dvakrát včetně tohoto nájemce a nyní již fungují koncepční státní programy na podporu jako je COVID-nájemné a další, proto již město Votice neodpouští další nájemné. Podle PaedDr. Ivany Dobešové provozuje pan Baťha klub a na ten se tyto programy nevztahují a hrozí i riziko prodeje. Do diskuze se zapojil ještě Jan Kučera a občan města p. Pohan. Následovala vášnivá diskuze, kterou je možné si v původním znění poslechnout a zhlédnout na videozáznamu ze zasedání zastupitelstva, který je k dispozici na portálu YouTube. PaedDr. Ivana Dobešová navrhla v této věci usnesení, které žádá Radu města, aby opětovně projednala žádost na odpuštění nájemného pro pana Baťhu. Pro usnesení hlasovala PaedDr. Ivana Dobešová, Martin Franc, Jan Žaloudek, Ing. Viktor Červ. Ostatní zastupitelé se zdrželi. Usnesení tedy nebylo přijato.


Posledním podnětem do diskuze byl hromadný email od pana Jana Grünwalda týkající se dodržování územního plánu při výstavbě areálu takewoonda. V této věci vyšlo najevo, že pana Grünwalda nikdo nezná a jedná se pravděpodobně o anonym. K tomuto bodu do diskuze se vyjádřila tajemnice MěÚ Votice Mgr. Jaroslava Ptáčková a vedoucí Odboru výstavby, územního plánování a životního prostředí Ing. Zdeněk Poula. Řízení s investorem je v dílčím pochybení v procesu a je neveřejné. Ostatní záležitosti zmíněné tazatelem byly shledány jako zcela bezdůvodné a nezakládající se na pravdě.