Zasedání zahájil starosta města Jiří Slavík, který přivítal přítomné zastupitelky a zastupitele, předsedy osadních výborů a veřejnost. Dle prezenční listiny bylo přítomno 15 zastupitelů, zasedání bylo tedy prohlášeno za usnášeníschopné. Ze zasedání se omluvily zastupitelky PaedDr. Ivana Dobešová a Jana Pavlisová a zastupitelé Ing. Viktor Červ a Ing. Bohumil Spálenka ml. Následně byl přednesen program zasedání, který byl doplněn o bod veřejná doprava do části Různé. S navrženým programem byl následně vysloven v hlasování jednomyslný souhlas. Zápis z minulého zasedání přečetli a bez výhrad podepsali ověřovatelé minulého zápisu Hana Davídková a Martin Rataj. Pokračovalo se určením zapisovatelů a ověřovatelů zápisu. Kontrolu plnění usnesení přednesla tajemnice MěÚ Votice Mgr. Jaroslava Ptáčková.

Pátým bodem zasedání byly majetkové změny. Prvním podbodem byla oprava písařské chyby usnesení z předešlého zastupitelstva. Usnesení bylo přijato jednomyslně. Druhým podbodem bylo majetkoprávní vypořádání v lokalitě Martinice. I tento bod byl schválen jednomyslně.

Bod římská VI. byla zpráva o činnosti Rady města, kterou přednesl starosta města Jiří Slavík. Úplné znění tohoto rozsáhlého bodu naleznete ve videozáznamu ze zastupitelstva města na portálu YouTube. Podle předběžné informace o saldu rozpočtu z roku 2020 vychází tento rozpočet jako mírně přebytkový v řádu milionů korun. Činnost úřadu přednesla tajemnice Mgr. Jaroslava Ptáčková. Informace o počtu nakažených a hospitalizovaných na COVID-19 přednesl starosta města.

Bod č. VII. Ekonomické záležitosti byl zahájen přednesením veřejnoprávních smluv pro příjemce dotací z rozpočtu Votic pro rok 2021. Tento bod přednesla vedoucí Odboru finančního a správy majetku Ing. Iva Malá. Veřejnoprávní smlouvy byly jednomyslně schváleny. Návrh na poskytnutí dotací ze sociálního fondu na rok 2021 pro sociální a následné služby, na činnost koordinátorů sociální práce, návrhy veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace přednesla vedoucí Odboru sociálních věcí Mgr. Soňa Janoušová.

Třetím podbodem v této části bylo zrušení žaloby na dlužné nájemné, jelikož by náklady na soudní výlohy a vymáhání byly příliš vysoké v porovnání s dluhem městu Votice. Pro návrh hlasovalo 14 zastupitelů, zdržel se zastupitel Martin Rataj.

Rozpočtové změny přednesla rozpočtářka města Naděžda Němcová. Usnesení bylo jednomyslně přijato.

K bodu čistírna odpadních vod promluvil místostarosta města Jan Kučera, který informoval o postupu realizace intenzifikace čistírny. Do diskuze se zapojil zastupitel Martin Franc s dotazem na rozsah sanace a na rozsah projektové dokumentace, kdy se musí vytvářet změnové listy na počátku stavby. Dodatek k intenzifikaci ČOV byl jednomyslně schválen.

První částí bodu Různé bylo seznámení s dotačními tituly. Na chodníky v Dukelské ulici obdrží město dotaci ve výši 2 miliony Kč z MAS Posázaví, zahrada u mateřské školy bude dotace přes 200 000 Kč. Na odborné učebny v ZŠ Votice obdrží město taktéž 2 miliony Kč. Oprava památníku obětem II. světové války a pomník TGM obdrželo město dotaci od Ministerstva obrany dotaci ve výši 131 600 Kč. Na protipovodňová opatření obdrželo město přes 4 miliony Kč. Další dotace obdrželo město na revitalizaci křížků v krajině a na knihovnu. Téměř 200 tisíc korun obdrželo město na realizaci nových alejí. Podané a již schválené ale ještě neadministrované dotace jsou na čistírnu odpadních vod, odpočinkové místo u aleje republiky, votický klášter ožívá, dokumentace P+R Beztahov, Votice sanace černé skládky v katastru obce I. etapa. Nakonec podané žádosti o dotace, kde ještě není rozhodnuto. Jedná se o místní komunikaci Dukelská, hřiště u ZŠ, parkoviště pro obytné vozy a karavany, dovybavení koupaliště, revitalizaci dalších křížků v krajině, zvoničku v Košovicích, revitalizaci sídliště Smetanova, obnovu zeleně v Martinicích, Kalištích a Beztahově, cyklostezku Votice-Olbramovice, cyklochodník z Votic k vlakovému nádraží. Celkově tak město žádá o dotace ve výši 70 milionů korun. Připravují se zároveň žádost o dotaci na dofinancování čistírny odpadních vod, na nástavbu nad školu, na novou cisternu pro hasiče a na nové aleje, dovybavení MKC Votice. Za vzornou spolupráci při realizaci investičních akcí poděkoval starosta města Ing. Ivě Malé a Petru Vodňanskému z Odboru finančního a správy majetku.

Informace o výsledku prošetření akce „protipovodňová opatření“ přednesla místostarostka Bc. Jaroslava Pokorná. Podněty na tuto soutěž byly podány k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a PČR útvaru finanční kriminality. Tato podání byla shledána jako nedůvodná a byla těmito institucemi odložena. V této věci se konalo ještě osobní jednání se zastupitelkou Janou Pavlisovou na MěÚ Votice. Materiály pro ÚHOZ byly připravovány v předvánočním čase s podáním do 27.12.2020, přesto byly řádně a kompletně podány. Soutěž tedy podle těchto institucí proběhla řádně, městu nevznikla žádná škoda.

Usnesení soudu o soudním smíru přišlo v den konání zastupitelstva, proto bylo ještě do programu na počátku zasedání doplněno.

Posledním podbodem v této části byla veřejná doprava. Zde byly předneseny informace o plnění usnesení z listopadu 2019, kde se řešila příprava výstavby terminálu, nákup pozemků u nádraží a zastavování rychlíků ve Voticích. Nákup pozemků u nádraží byl nakonec úspěšně realizován. Votice se staly nájemcem přízemí nádraží, které bylo nákladem Správy železnic opraveno. Na projekt P+R obdrželo město dotaci ve výši 50%. Zastavování rychlíků ve Voticích bylo prosazeno do Plánu dopravní obslužnosti Středočeského kraje na období 2021-2025, bylo vydáno kladné stanovisko Správy železnic ve věci délky nástupišť a zpracována analýza, ze které jasně vyšlo, že nejvýhodnější je pro region zastavení ve Voticích i v Olbramovicích. Usnesení v této věci, které požadovalo zastavování rychlíků ve Voticích se současným zachováním zastavování v Olbramovicích bylo přijato jednomyslně všemi zastupiteli. Do diskuze se zapojil zastupitel Martin Franc s dotazem na kácení na Masarykově náměstí. Na toto reagoval vedoucí Odboru výstavby, územního plánování a životního prostředí Ing. Zdeněk Poula, který informoval o špatném zdravotním stavu pokácených jehličnanů a o připravovanému dosázení novými dřevinami. Do diskuze se zapojil občan ze Srbického vrchu s názorem proti kácení a zároveň s tím, že prodejce na Srbickém vrchu fungoval příliš krátce, aby mohl zjistit skutečnou poptávku nakupujících. Do diskuze se zapojil i místostarosta Jan Kučera, který informoval o revitalizaci náměstí v delším časovém období. Do diskuze se zapojil ještě zastupitel Bohuslav Spálenka. Diskutovanou záležitostí byla i prodejna na Srbickém vrchu, kde nájemce podal výpověď z důvodu nezájmu zákazníků. K tomuto bodu se vyjádřil místostarosta Jan Kučera s tím, že pokud za 9 pracovních dní ve špičkovém předvánočním čase nebyly tržby vysoké, nemohl se nájemce ani rozhodnout jinak a prohlubovat svoji ztrátu.

 

Text: Jan Vachtl