Tuto problematiku opakovaně řeším se všemi zainteresovanými stranami včetně lomu. Někdy k tomu dochází i k ostré výměně názorů, kdy se snažím zastat obyvatel, kteří dopravou a znečištěním velmi trpí. Vím, že takto velká stavba v regionu si vyžaduje určitou trpělivost i oběť ze strany místních obyvatel, ale všechno má své meze. Narážím i na kompetence, kdo je zodpovědný za znečištění a komu patří komunikace, protože drtivá většina silnice je Středočeského kraje a nikoliv obcí. Uvádí do problematiky starosta Votic Jiří Slavík.

„Stavba koridoru nám od počátku silně znečišťuje všechny komunikace používané pro výstavbu železničního koridoru. I přes intenzivní úklid společností Compag Votice dochází soustavně ke znečišťování komunikací a vysoké prašnosti. Nejen tyto problémy bylo nutné řešit, a proto jsem se na úřadě sešel s pracovníky firmy Compag Votice, zástupci Krajské správy údržby silnic, lomem a zhotovitelskou společností OHL ŽS. Na neutěšený stav silnic jsem opakovaně upozorňován občany i osadním výborem Beztahov.  pokračuje starosta města.
Na jednání byly předneseny informace o způsobu a četnosti stávajícího úklidu komunikací. Vlivem velké intenzity nákladních vozidel ale není v silách zajistit trvale vyčištěnou vozovku. Velkým problémem je nájezd z lomu na komunikaci II/121 u Nazdic, kde bude nutné řešit její zpevnění a zinzenzivnit úklid a též vytvořit tzv „oklepovou plochu“.
„Na jednání jsme řešili o samotné odvodnění silnic, to totiž v naprosté většině případů nefunguje z důvodu zaplnění odvodňovacích příkopů. Bohužel to není možné nyní řešit pro kolizi se stavbou a též panuje velká obava, že by vyčištěné příkopy mohly mít vliv na větší nestabilitu krajnic vozovek. Přesto na dílčích úsecích komunikací k čištění krajnic dojde.“ Pokračuje náš starosta.
Při jednání bylo dohodnuto setkání zástupce zhotovitele, správce komunikace a zástupců dotčených obcí pro zjednání nápravy nevyhovujícího stavu silnic, zamezení dalšího intenzivního znečisťování silnic, a to zpevněním účelové komunikace kamenolomu, případně zřízením oklepové plochy. Jedním z nejznečištěnějších míst je okolí lomu na Beztahově a proto dojde k samostatnému jednání ve věci výjezdu z lomu. Obdobně budou vytipována další místa, které stavba bude ještě dlouhodobě zatěžovat.“